Weekbulletin 8 mei 2016

In de morgendienst: ds. E. v.d. Veer, Ferwerd , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. S. Boukes, Damwâld , organist B. Bosch
Collectes: recreatiewerk Lauwersoog, 2e kerk
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 116: 1,2,3,4,5,6 ’s middags: EB 119: 1,2

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Fam. Klimstra – Hoogterp, Hazzeloane 3.
Ook ging een bloemengroet naar mevr. R. Boom – Barkema, Hegewâl 24, naar dhr. A.W. Rozema, Schwartzenbergloane 4 en naar dhr. M. Koonstra, Mr. Hamstrjitte 18.

● Berichten weekbulletin 15 mei a.s. inleveren voor donderdag 12 mei voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 15 mei a.s.
In de morgendienst: dhr. J. v.d. Kamp, Leeuwarden, PINKSTEREN , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. J.Y. v.d. Wal, De Westereen , organist H. v.d. Veer
Collectes: KIA (zending) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 112: 1,2,3,4 ’s middags: LB 242: 1,2,3,4

● Feest!!!
En het was feest. We hadden ervoor gebeden dat de bevestiging en intrededienst van onze nieuwe voorganger ds van Vliet een goede en gezegende dienst mocht worden. We weten heel goed dat wij dat niet zelf in handen hebben en zijn ons bewust dat we dit hebben gekregen van onze Heer. Het was niet een dienst van één persoon of één deel van de gemeente. Samen mochten we dit ervaren en vieren. En iedere aanwezige had zijn deel hierin. De één iets meer dan de ander maar elk op zijn eigen plaats.

Zoveel gasten in ons midden. Door hun aanwezigheid werd het extra feestelijk en we hopen dat ze iets hebben kunnen ervaren van hoe wij gemeente (willen) zijn.
Als u als gemeentelid zonder te oefenen mee gaat zingen en gaat staan bij “Zoek eerst het Koninkrijk van God”, kan dat omdat we elkaar kennen en vertrouwen. Met een kleine groep de eerste twee verzen geoefend en de rest sluit heel spontaan hierbij aan. Prachtig om te zien en te ervaren.

De beide voorgangers met hun eigen woorden en gevoel, zij wisten over te brengen wat er van ons samen wordt verwacht. Uitleg over Schriftgedeelten, zo verschillend maar het had direct met elkaar te maken. En mooi dat ds. Koppe de bevestiging kon doen. Anderhalf jaar geleden met volledig emeritaat gegaan en nu zijn opvolger in onze gemeente, ds. van Vliet, bevestigen, het kon niet mooier. Warme en inspirerende woorden waren er van drie (collegae) sprekers.

Ds. van Vliet, wij hopen op een hele goede tijd samen waar we in alle openheid met elkaar mogen werken aan de groei van onze gemeente en onze omgeving.
Nog een dankwoord voor onze beroepingscommissie. Zij hadden zich voorbereid op maanden van zoeken. Maar binnen enkele weken was er contact en dit voelde goed. Ze zijn verder gegaan met luisteren en gesprekken voeren. En al snel was er het advies aan de kerkenraad en daarna aan de gemeente. Een beroep kon worden uitgebracht. Dank voor jullie tijd en inzet. Bij de koffie met oranjekoek hoorden we nog dat ds. Koppe juist op deze dag 40 jaar predikant was. We hebben hem toegezongen en hij heeft het prachtige bloemstuk gekregen wat op de kansel stond.

● Terugblik:
Geachte gemeente. Nog even een korte terugblik op afgelopen zondag 1 mei.
Ik ben heel blij en dankbaar dat de Here God ds. Alfons van Vliet aan de gemeente van Broeksterwoude verbonden heeft. Wij, Jenny en ondergetekende, wensen u/jullie hele goede en gezegende jaren toe samen met de familie van Vliet! Het was een prachtige dag. We hebben genoten. Er was diepe ernst maar ook vrolijkheid en scherts! Daarnaast wil ik u bedanken voor het uitbundige bloemstuk dat door zr. Johanna Bloem gebracht werd ter ere van mijn 40-jarig ambtsjubileum en uw toezingen. Het overrompelde me best even. Ik had het willen verzwijgen, maar het kwam toch ter ore …  Er volgden vele handdrukken . Nu komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat ook mannen elkaar een knuffel geven, het stof wordt dan hardhandig uit je longen geslagen, maar je knapt er wel van op! Laat één ding duidelijk zijn : menigmaal is er door de familie Koppe in de afgelopen dagen een dankgebed opgezonden naar onze hemelse Vader voor het afgelopen weekend en al de jaren eraan vooraf, waarin Zijn bewarende hand nooit heeft misgetast! Halleluja! Ontvang de hartelijke groeten.
fam. ds. M.J. Koppe

● Deadline kopij Geandewei vervroegd!!
Ook voor Geandewei 10 (verschijningsdatum 20 mei) wil Dekker Creatieve Media uw kopij graag iets eerder ontvangen, in verband met Pinksteren. De vormgevers kunnen dan op vrijdag de pagina’s alvast opmaken, zodat het drukproces niet gehinderd wordt door de vrije dag (Pinkstermaandag) die erop volgt. Kopij daarom graag inleveren voor donderdagavond 12 mei 18.00 uur!!
Hilda Jilderda-Huizenga

● Vacatures voor kindernevendienstleiding:
Voor de kindernevendienst zij wij op zoek naar kinderleiders om kindernevendienst te geven aan kinderen tussen 4 en 11 jaar. Wij zijn op zoek naar jou wanneer jij onze kinderen wilt helpen groeien in een persoonlijk geloof. Je doet dit op een leuke, goede en eigentijdse manier door onze kinderen een mooi en gezellig moment te laten beleven tijdens de kindernevendienst.

Wat vragen wij van de kinderleiders?
– Gemiddeld 1x per 5/6 weken voorbereiden en leiding geven.
– Bijwonen van 3 a 4 algemene vergaderingen per jaar (sept/nov/mrt –april)
– Meehelpen met het organiseren van één van de 3 projecten, keuze uit: advent, kinderkerstfeest,
kerk school en gezinsdienst.
– Enthousiasme en creativiteit en aandacht voor onze kinderen
– Passie om onze kinderen te helpen groeien in een persoonlijk geloof.

Lijkt dit je leuk?
Neem dan contact op met Iemkje de Vries, Auke Jansstrjitte 29 te Broeksterwoude of meld je aan via kindernevendienst@pknbroeksterwoude.nl
Jongeren die een maatschappelijke stage voor school moeten volgen nodigen wij van harte uit om te reageren op de vacature kindernevendienstleiding.

Dit vind je misschien ook leuk...