Weekbulletin 8 mei 2022

● Dienst 09.30 zondag 8 mei a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
Collectes: 1e KIA Noodhulp, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees van der Ploeg
Beamer: Piet van Althuis
Kindernevendienst: Fokje Visser en Jelkje van der Zwaag
Onderwerp: Izaak wordt geboren
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=RGHbjwCiLiE
Izaak wordt geboren
Ouderling van dienst: Reina Boom.
Diaken: Wilma Kooistra
Lector: Djoke Wolters

● Dienst 09.30 zondag 15 mei a.s.
Voorganger: Ds. D.C. Hellinga, Urk.
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 15 mei inleveren voor vrijdagmorgen 13 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zus, Huizenga-de Jager, Johanneswald 1.005, Feanwâlden.( 87 jaar)

Per abuis is vorige week het adres van mevrouw Hamersma-Elzinga verkeerd vermeld. Hieronder staat het juiste adres.
Ook ging er een bloemengroet naar Detje Hamersma-Elzinga, Nij Tjaerda 103, Damwâld. (83 jaar) en naar Jan Eisma, Joh. Tabesstrjitte 5. (84 jaar)

Verjaardagen deze week:
12 mei Dhr. P. Rosier, Ds. Feitsmawei 1b, 9108 NE Broeksterwâld (80 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

● De kerkenraad vergadert maandag 9 mei om 19.45 uur.

Collecte:
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:
NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. We zien de laatste tijd een achteruitgang van de opbrengst. De collecte in de kerk wordt bij de uitgang gehouden.

Openluchtdienst 15 mei, om 19 uur op de Brink
Door Corona en regenachtig weer is het bijna 10 jaar geleden dat we voor het laatst op de Brink een openluchtdienst hebben gehad. Op zondag 15 mei willen we hier verandering in brengen.  ‘s Avonds bent u van harte uitgenodigd voor een dienst die begint om 19.00 uur. De band Grutsk uit de Trynwalden begeleidt de dienst muzikaal, voorganger is ds Jan Jongsma. Er is een collecte voor eigen evangelisatie.
We hopen op mooi en droog weer, maar mocht het weer niet mee werken dan zoeken we onze toevlucht in de kerk.
De evangelisatiecommissie.

Groothuisbezoek:

Flessenactie:

Reuze bedankt!!

Sowieso zijn we altijd dankbaar voor elke bijdrage, groot of klein, die met een warm hart wordt gedaan. Toen we hoorden wat de opbrengst van de flessenactie en de potgrond en mestkorrel verkoop was, waren we ontzettend verrast! Het bedrag, van maar liefst € 1523,65, hadden we niet verwacht! Heel bijzonder en typerend voor de hechte gemeenschap van Broeksterwâld en De Falom: met z’n allen zó’n ongelofelijk bedrag bij elkaar brengen. We waren er echt stil van……

Dat dat op deze manier door en bij jullie bij elkaar werd gebracht is prachtig! Heel mooi dat zóveel mensen in actie zijn gekomen, de kinderen, de organisatie, de gulle gevers enz. Mede namens de kinderen in Kenia: wij waarderen het zeer. Dus: iedereen ontzettend bedankt voor jullie hartverwarmende inzet, op welke manier dan ook maar!

Met een hartelijke groet,
Kenia: Rhoda en Paul Kitili, ‘mama’ Eunike en de kids
Nederland: Sandra Joosten, Marion Spikman, Ilona Blonk, Ilse Teisman en Folkert en Nely Visser-Fokkens
Stichting HelpTeamWork

Jaarrekening kerk 2021:
De jaarcijfers van de kerk liggen van 9 mei tot en met 20 mei ter inzage bij onze penningmeester. Belt u van tevoren even met Christine Deinum (tel 06 38910420) als u de cijfers in wilt zien.

Opstean en wer troch gean: in nije dûmny
Yn it libben komme we faaks saken tsjin dy’t ús tsjinfalle – soms grut, soms lyts. Deroer meie wy gefoelens fan teloarstelling of fertriet hawwe. Dat heart by in minskelibben. Mar it is tagelyk ek ús opdracht om ek wer op te stean en te sykjen nei nije moochlikheden. It leauwen kin ús perspektyf biede dat in protte ek wer relatyf is. Foar de ien is dat in rotsvast geloof of in libbenslange tradysje, foar de oar is it in deistische syktocht yn twifels nei antwurden op de gruttere frachen.

Yn it ferskaat fan leden fan de PKN gemeenten fan Damwâld en fan Broeksterwâld/ De Falom binne wy op syk nei in herder om ús deryn te helpen. Mar sa’t jimme witte rint dy syktocht tsjin in “hick-up” oan no’t it eardere diene berop op in dûmny om redenen fan persoanlike aard net oannaam is. Dat mouit ús tige, mar wy wolle no graach fierder sjen: Opstean en wer troch gean.

Op eigen fersyk nimme Dictus Bouma, Liuwe Huizinga en Renske Rosier fanút it Broekster-part om ferskaat oan redenen ôfskie fan de kommissje dy’t dit beroppingswurk begelaadt. Wy tankje harren foar al it goeie wurk en harren tiid en bouwe fanút dat fundamint fierder. Harren plakken wurde ynnaam troch Binnie Wolters-Postma, Lisanne van der Ploeg en Jan Jitse Visser. Lokkich bliuwe de oare leden sitting hâlden yn de beroppingskommissje. Wy binne bliid dat we sa wer kompleet binne en wolle graach it wurk fierder út sette. De kommende wiken brûke we om dit ta te rieden en te sjen hoe’t we op koarte termyn in berop dwaan kinnen op in nije herder.

Mochten jimme suggesjes, frachen of opmerkings hawwe, dan hearre we dat graach. Dat mei fia it emailadres herdergezocht@gmail.com of troch immen fan ús oan de jas te lûken.

Ut namme fan de mienskipelike beroppingskommissje,
PKN Damwâld en PKN Broeksterwâld / De Falom,
Tineke Banga-Westra (foarsitter Damwâld)
Jan Jitse Visser (foarsitter Broeksterwâld)

Het Diaconaal/Zendingsproject
De afgelopen twee jaar heeft onze gemeente zich vooral ingezet voor Rwanda, in het project “Fryslân foar Rwanda”, door ieder jaar een groot aantal giften naar Kerk in Aktie te sturen, die zij weer gebruikten voor allerhande doelen in Rwanda. Gesteund hebben wij de projecten: ‘Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening’, ‘Opvang en scholing van kwetsbare kinderen’, ’Met zusters werken aan gezond eten’. Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-rwanda/
Zondag 1 mei j.l. is er een einde gekomen aan dit project. Aandacht hiervoor is er geweest in een speciale kerkdienst in Kollum, die ook te zien was op Omrop Fryslân.
Misschien heeft u het gezien, zo niet dan kunt u het alsnog volgen via deze link: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjerketsjinst-op-tv-fan-1-maaie-2022-1000
In juni a.s. wordt gestart met het nieuwe project: ‘Fryslân foar Moldavië’.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol.
Kinderen zwerven op straat, zonder zorg en de liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. Op 10 maart 2022 waren er al 100.000 vluchtelingen. In verhouding tot de totale bevolking is dit een enorm aantal en daarom is in het land de noodtoestand uitgeroepen. Het land staat voor een zware economische last. Desalniettemin zetten de Moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen, o.a. ‘Youth for Christ’. De kerken en ‘Youth for Christ’ hebben de handen in elkaar geslagen om de Moldavische kinderen een betere toekomst te geven en vangen kinderen op in naschoolse opvang in de kerken. Naast dit belangrijke werk heeft ‘Youth for Christ’ naar aanleiding van de vluchtelingencrisis op het hoofdkantoor een coördinatiecentrum ingericht om alle activiteiten voor vluchtelingen in goede banen te leiden, van transport van goederen tot het coördineren van de verblijfplaatsen voor de mensen uit de Oekraïne. In het grensgebied heeft de organisatie mobiele vluchtelingenhulppunten ingericht en zorgen ze bijvoorbeeld voor drie maaltijden per dag, maar ook voor psychische hulp.
Een fantastisch project, waarvoor Kerk in Aktie dit jaar ook de steun van onze gemeente verwacht. Mogen zij op u rekenen?
De Diaconie/Zending.

Namen ambtsdragers:
De oproep gaat nu even op een andere manier dan u van ons gewend was (bij de aktie kerkbalans). We hebben u op de laatst gehouden gemeentevergadering gevraagd en hierbij dus ook de oproep nog een keer op het weekbulletin.
De kerkenraad roept u op om namen in te dienen van belijdende gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie in de kerkenraad. We hebben toen onze nieuwe structuur aan u toegelicht en op basis daarvan hebben we dit jaar de volgende vacatures:
• Scriba (met de invulling hiervan zijn we, zoals aangegeven, zelf ook al bezig)
• Wijkouderling
• Jeugdouderling
We streven er naar om vlak na de zomer nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen en afscheid te kunnen nemen van een aantal zittende ambtsdragers.
We vragen u naam en het ambt wat u daarbij passend vind, voor 13 mei door te geven via: scriba@pknbroeksterwald.nl of op papier bij onze scriba, Thea Loonstra, in de brievenbus, Haadwei 46 De Falom. Svp niet anoniem inleveren.

Liturgie:
Voor de dienst: Wilt heden nu treden
Lied van intocht: Psalm 95 vers 1, 3
Stil gebed, Woord van verwachting & Groet
Zingen: Psalm 116
Tien Woorden en samenvatting
Kinderen naar de nevendienst
Zingen: Psalm 119 vers 40 en 66
Gebed
Schriftlezing: Evangelie naar Johannes 21 vers 15 tot en met 23 (NBV ’21)
Lector: Djoke Wolters
Zingen: Psalm 139 vers 1, 6
Prediking
Zingen: Lied 463 vers 1, 3, 4 en 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’
Gebeden
Slotlied: Lied 430 vers 1, 2 en 6 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Zegen

Oproep……. Gezocht Partytent Openluchtdienst.
Voor de openluchtdienst zijn we op zoek naar een partytent, afmetingen 3 x 6 meter. ( maar 2 tenten van 3 x 3 meter kan natuurlijk ook). Wie heeft een tent die we mogen gebruiken op 15 mei? Graag voor 10 mei een telefoontje of berichtje naar Nico Steringa Nr. 06 58754171. Vriendelijke groet van de evangelisatie-commissie.

Dit vind je misschien ook leuk...