Bewaarbulletin 17 juli 2022

● Dienst 09.30 zondag 17 juli a.s.
Voorganger: Mevr. J. Bloem, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Jan Berends.
Lector: Trieny Jilderda.

● Dienst 11.00 zondag 24 juli a.s.
Voorganger: Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas Jilderda.
Ouderling van dienst: Reina Boom.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Tineke Haisma

● Dienst 11.00 zondag 31 juli a.s.
Voorganger: Ds. B. Haanstra, Metslawier.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk
Koster: Gepke Feddema.
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra.
Diaken: Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Lieuwe Huizinga.

● Dienst 13.45 zondag 7 augustus a.s.
Voorganger: Dhr. G. Riemersma, Peasens/Moddergat.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Henk Dijkstra.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Djoke Wolters.

● Dienst 13.45 zondag 14 augustus a.s.
Voorganger: Ds. A. Elverdink, Eastermar.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Ouderling van dienst: Henk Rozema.
Diaken: Jan Berends.
Lector: Jan Jitse Visser.

● Dienst 13.45 zondag 21 augustus a.s.
Voorganger: Ds. B. Terlouw, De Westereen.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Onderhoud gebouwen.
Koster: Anne Woudstra.
Ouderling van dienst: Thea Loonstra.
Diaken: Sybren van Klaarbergen.
Lector: Jitske de Jong.

● Dienst 13.45 zondag 28 augustus a.s.
Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert.
Collectes: 1e Eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: Oege Visser.
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga.
Diaken: Albertien Hellinga.
Lector: Sippie Wolters.

● Dienst 09.30 zondag 4 september a.s.
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 4 september inleveren voor vrijdagmorgen 2 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Mevr. Anne Osinga, Nij Tjaerda 161, Damwâld. (97 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Binnie Wolters-Postma, Sj.Baukesstrjitte 13. (71 jaar) en naar Griet Bouma-Hilverda, Haadwei 26. (67 jaar) en naar Jacob Bijlsma, Schwartzenbergloane 7. (77 jaar).
Zondag 31 juli, 7, 14, 21 augustus zijn er geen kerkboeketten i.v.m. vakantie, wel worden er door de week bloemen bezorgd.

Verjaardagen komende weken:
24 juli Mevr. J. Veenstra-van der Veen, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (81 jaar)
26 juli Mevr. A. Eisma-Veenstra, Ds. Feitsmawei 31, 9108 NE Broeksterwâld (84 jaar)
5 augustus Dhr. D. Wolters, Meekmastrjitte 5, 9108 MS Broeksterwâld (83 jaar)
7 augustus Dhr. H. van der Veer, Haadwei 52, 9108 MB Broeksterwâld (84 jaar)
8 augustus Dhr. A. Visser, Master Woudstrastrjitte 1, 9108 MJ Broeksterwâld (85 jaar)
17 augustus Mevr. D. Rosier-Reitsma, Ds. Feitsmawei 1b, 9108 NE Broeksterwâld (77jaar)
24 augustus Mevr. J. de Jong-Halbesma, Kavelwei 41b, 9108 MD Broeksterwâld (80 jaar)
26 augustus Mevr. F. Huizenga-Raap, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (80 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

In boadskip om te bewarjen
De koelkast of it prikboerd hinget by ús ornaris fol. Boadskippelistkes, kranteartikels, kalenders, foto’s, fergaderingensdatums, (berne)krabbeltsjes. In mjoks fan bledsjes. Soe it in ôfspegeling wêze fan de drokte dy’t wy fiele of erfare? En jout it ek ús belutsenheid oan?

Ik mei leauwe, dat God as it ware (en it is miskien wat in frjemde fergelyking) in grut prikboerd wêze mei. Wer’t wy ús boadskip oan kwyt kinne, dy’t yn de mix fan allerhande soarte boadskippen, ús in hâldfêst jaan wol. En dy’t ús sels ek in ferantwurdlikheid jout om sa no en dan te soarchjen dat it prikboerd wat opskjinne wurdt, om romte foar oare / nije dingen te meitsjen, yn hert, holle en yn “aksjes”. Hy jout us dêr romte en tiid foar.

De kommende wiken, de fekansjetiid, is dêr hooplik foar jim allegear ek de tiid foar.

En wat bliuwt der dan hingjen op dat prikboerd? Hooplik op it echte prikboerd dit “bewaarbulletin”, en as Gods boadskip út Psalm 34:9 oan ús:

Proef en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Groet, en in goede simmer tawinske,
Gerrie

Pastoraal nieuws:
Zondag 3 juli is Keimpe Hoekstra, Haadwei 40, 9109 NS De Falom, een ingrijpend ongeluk overkomen. Hij is opgenomen in het UMCG in Groningen en moet daar volgende week nog een operatie ondergaan. Toch is hij -vrij onverwacht- voor een paar dagen thuis gekomen (met veel hulp in de thuissituatie). Het volledige herstel zal nog wel enige tijd in beslag nemen. We wensen Keimpe, en ook zijn ouders, broer en zussen, veel sterkte toe en hopen, dat het herstel door mag zetten! Met een hartelijke groet vanuit de gemeente.

Annie Miedema wurd woansdei 20 juli operearre yn it m.c.l.
Wy winskje Annie en Jappie en de bern in protte sterkte ta. Wy bidde foar harren yn dizze spannende tiid dat ùs himelske heit harren by stean wol.

Dankzegging:
Hierbij wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de kaarten en belletjes die ik mocht ontvangen na mijn ziekenhuis opname. In september volgt er nog een dagopname met verschillende onderzoeken. Ik hoop medio september meer te weten over de uitslag / resultaten. Op het moment gaat het de betere kant op. Prettige vakantie allemaal toegewenst.
Eelke Dijkstra.

Groot huisbezoek.
De voorbereiding voor dit Groot huisbezoek was al begonnen in 2020. Dit zou toen op 17 maart worden gehouden, maar door corona kon dit toen niet doorgaan. We hebben het nu op 22 mei 2022 gehouden, twee jaar later dus.

Er waren ongeveer 25 deelnemers. Het thema was: Een goed verhaal.
Verhalen: de tijd nemen voor verhalen hebben we nodig. Wat hebben we dat de afgelopen twee jaar gemist! Aan de hand van mooie platen uit de Bijbel hadden we genoeg stof om over na te denken. Zo ontstonden mooie gesprekken, zoals een vertrouwen in Gods nabijheid, ook in een moeilijke tijd of het gevoel hebben, dat God je draagt. Ook kun je als gemeente het gevoel hebben heel dicht bij elkaar te staan en zorgen met elkaar dragen.

Na ongeveer drie kwartier hebben we dit gedeelte afgesloten. Daarna hebben we nog wat vragen besproken hoe we de Bijbel zien in deze tijd.

Een goed verhaal…
1. Welk Bijbelverhaal is voor jou een goed verhaal?
2. Is de Bijbel een leidraad voor je leven?
3. Is de Bijbel voor jou actueel?
4. De boodschap van de Bijbel is:…

De uitkomst hiervan hebben we met elkaar gedeeld.

De vraag kwam of we dit eens vaker konden doen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn over Gods Woord en geloofservaringen met elkaar te delen!

Beamervakantie
Tijdens de vakantieperiode (van 24 juli tot 28 augustus) wordt er tijdens de diensten geen gebruik gemaakt van de beamer, vergeet u dus niet een liedboek mee te nemen. Ook is er in diezelfde periode geen Youtube livestream.

Belangryk foar de (hulp)kosters: Aangezien het voor de meeste (hulp)kosters alweer een tijdje geleden is dat zij de techniek hebben bediend is er de mogelijkheid om komende zondag, direct na de dienst, bij Sieb Rosier (de dienstdoende Beamerbroeder) een korte ‘opfriscursus’ te krijgen.

Mei in freonlike groetnis fan de Beamerbroeders

Liturgie 17 juli:
Welkom.
Zingen: Gez. 380: 1.2,4 en 7 (Ontwaak. o mens, de dag breekt aan).
Votum en Groet.
Zingen: Ps. 118: 1, 9 en 10 (Laat ieder s’ Heren goedheid prijzen).
Verootmoediging.
Zingen: Gez. 304: 1,2 en 3. (God is getrouw).
Wetslezing.
Zingen: Opw. Gez. 161 Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 4-7 en 12: 12-27 (NBV).
Zingen: EB. 428: 1-3 Dit is mijn hand en dat mijn voet.
Overdenking.
Zingen: EB 218: 1,2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus).
Zingen: Geloofsbelijdenis
Zingen: EB 289: 1-3 ( Ik geloof in God de Vader).
Dankgebed.
Zingen: EB 212: 1 en 2 (Heer wat een voorrecht).

Dit vind je misschien ook leuk...