Weekbulletin 6 maart 2016

In de morgendienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: dhr. T. Simonides, Burdaard , organist H. v.d. Veer
Collectes: 40dagentijdcollecte (noodhulp) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 380: 1,2,3,4 ’s middags: LB 380: 4,5,6,7

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. N. Visser-van der Zwaag,
Pieter Durksstrjitte 3

● Berichten weekbulletin 13 maart a.s. inleveren voor donderdag 11 maart voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst woensdag 9 maart a.s:
19.30 uur: ds. D. Schreurs, Hogebeintum, Bidstond, organist J. Klimstra
Collecte: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Lied voor dienst: LB 379: 1,2,6

● Dienst op zondag 13 maart a.s.
In de morgendienst: ds. A. Bouman, Leeuwarden , organist v.d. Weide
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Damwâld , organist B. Bosch
Collectes: 40 dagentijdcollecte (binnenl diacon.) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 109: 1,2,3,4 ’s middags: EB 111: 1,2,3

● Dankwoord:
Voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de dienst van afgelopen zondagmorgen nog een hartelijk dank! Bij de voorbereiding en de uitvoering was iedereen bereid om een stukje werk voor zijn rekening te nemen. Een dienst waar elk stukje van de liturgie wordt gedaan door verschillende vrijwilligers is zeer gevarieerd. Maar daarnaast laat het ook zien dat wij een gemeente zijn die samen dingen willen en kunnen oppakken. Vrijwilligers zijn erg belangrijk of beter gezegd, van levensbelang voor een kerkelijke gemeente.
Nogmaals dank,
Johanna Bloem

● Verjaardagen komende week:
– 7 maart: dhr. G. Wijbenga, Brugchelencamp flat 62, 9271 ER De Westereen (83 jaar)
– 9 maart: mevr. T. de Jong – de Jong, Ds. Dijkstrawei 10 (80 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Spaardoosjes:
Dit jaar komen we bij u langs om de spaardoosjes op te halen. We komen in de maand maart en april bij u langs en hopen om samen een mooi bedrag op te halen voor het goede doel!! Informatie hierover volgt nog.
De diaconie

● Bijeenkomsten groot huisbezoek.
Zoals u/jij inmiddels al weet, heeft het groot huisbezoek dit seizoen als thema: Psalmen – eeuwenoud- hoezo: actueel?
U heeft zich hier inmiddels voor kunnen opgeven; zo’n zestig gemeenteleden hebben dit inmiddels gedaan. Maar als u/jij denkt:  “Ik wil toch eigenlijk óók wel:  er is altijd plaats! Van harte welkom! Hebt u de data inmiddels genoteerd in de agenda? Maandag 14 Maart  en woensdag 16 Maart. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, in de grote zaal achterin de kerk. Wij hopen op gezegende avonden.
De kerkenraad

● Gebedskring:
Dinsdagavond 8 maart is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom, we beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 8 maart a.s. om 19.45 uur.

● Koffie ochtend 50+ :
De laatste koffie ochtend van dit seizoen is vastgesteld op woensdagmorgen 16 maart a.s. Het is dit jaar wel een drukke maand met veel kerkelijke activiteiten, maar het belooft weer een ontspannen morgen voor u te worden en voor koffie met wat lekkers erbij is er vast wel even tijd. Hebt u vervoer nodig dan is een telefoontje naar Ankje Fokkens {422869} of Rie Jansen {424656} voldoende. Als u na 9 uur nog besluit om te worden opgehaald, dan graag een telefoontje naar de kerk {421338}.

● KAARTENACTIE VERDRUKTE CHRISTENEN:
Friedenstimme is een interkerkelijke organisatie. Ze geven o. a. steun aan verdrukte en vervolgde christenen in de voormalige Sovjetunie.  Dan kunt u denken aan Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan. Deze landen hebben allemaal een Islamitische cultuur. Als mensen tot bekering komen betekent dit vaak uitsluiting  door de familie. Ze steunen deze mensen door oproeping van gebed, kaartenacties te organiseren en door contact te zoeken met de overheden van de betreffende landen. De kaarten die bij ons in de hal van de kerk liggen en die een ieder van ons kan versturen zijn ter bemoediging  van de verdrukte christenen.
G.H.

● Bijzondere gezinsdienst:
Op D.V. zondag 13 maart 2016 wordt in de Nederlands Hervormde Kerk van Damwâld (Ikkerwâld, hoek Efterwei/Herewei) een bijzondere gezinsdienst gehouden. De dienst begint om 14.00 uur. Voorganger is ds. G. Timmer. Het thema is ’ Van groot naar klein’. De schiftlezing is
Johannes 13: 1-10. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie ochtenddienst
Lied voor de dienst uit LB, verzen 1,2,3,4
Intochtslied: Gz. 380: 1,2,6 en 7.
Votum,groet en aanvangstekst.
Zingen: Ps. 125:1 en 2.
Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging;
Zingen: Gz. 174:1 en 3.
Leefregel.
Zingen: Ps. 128: 1 en 3.
Gebed om Verlichting met de Heilige Geest.
Moment voor de kinderen.
Lezen: Hebreen 4: 14 t/m 5 vers 10. ( vert. NBG 1951)
Zingen: Ps. 69:1 en 3.
Lezen: Mattheus 27:27 t/m 32. ( vert. NBG 1951)
Zingen: Ps. 69: 4 en 9.
Schriftuitleg en prediking.
Zingen: Gz.177:5,6 en 7.
Gebeden: dankgebed-voorbeden- Stil gebed-Onze Vader.
Inzameling der gaven.
Geloofsbelijdenis. ( alleen als er geen middagdienst is)
Zingen: Gz. 182: 1,2 en 6.
Zegen.

Liturgie middagdienst
Lied voor de dienst uit LB 380, verzen 4,5,6,7
Woord van welkom
Aanvangslied psalm 91 : 1
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Vragen om een zegen over de dienst
Zingen psalm 91 : 8
Gedicht bij de Lijdenstijd
Zingen gezang 182 : 1 , 2 en 4
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lezen Jesaja 53 : 4 – 10 ( Bijbel in Gewone Taal)
Zingen gezang 187 : 1
Lezen Lucas 18 : 31 – 34 ( Bijbel in Gewone Taal)
Zingen gezang 187 : 3
Overdenking
Zingen gezang 177 : 1 , 2 en 7
Gedicht
We zingen de Geloofsbelijdenis
Dankzegging en Gebeden
Collecten
Slotlied gezang 399 : 4 en 6
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...