Weekbulletin 5 februari 2017

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten , organist B.Bosch
Collectes: Werelddiaconaat (KiA) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 17: 1,2,3 ’s middags: EB 8 (2 maal zingen)

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. Tineke Zoodsma, Ds. Dijkstrawei 3.
● Berichten weekbulletin 12 februari a.s. inleveren voor donderdag 9 februari voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 12 februari a.s.
In de morgendienst: dhr. T. Simonides, Burdaard , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist v.d. Weide
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 6: 1,2,3 ’s middags: EB 7a: 1,3,5
Gemeente-meeleven:
Zr. Aukje Reitsma is afgelopen maandag weer thuis gekomen na een geslaagde operatie. De weefseluitslagen volgen nog, en er volgen nog 3 chemokuren, maar het gaat goed met Aukje!
● Verjaardag komende week:
7 februari: Mevr. S. Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5 (75 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.
● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 7 februari a.s. om 19.45 uur.
● De kerkenraad vergadert maandag 6 februari om 19.45 uur.
● Muziek- en zangavond op zondag 12 februari 2017 in Wâlterswâld!
Op zondagavond 12 februari zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30. Het thema is dit maal: ‘Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen’. Samen gaan we zingen en musiceren over de vreugde die God ons in dit, en het toekomstige leven, geeft. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.
Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen. De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.
Graag tot zondag 12 februari, aanvang 19:30!
● Gift
Er is een anonieme gift van € 100,00 binnengekomen voor de kerk. Hartelijk dank!

Dit vind je misschien ook leuk...