Weekbulletin 14 mei 2023

● Dienst 9.30 zondag 14 mei a.s.
Voorganger: Mw. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Roelie Plutschouw en Sjoukje Schaafsma.
Kinderlied:

Onderwerp:  Het gouden beeld.
Ouderling van dienst: Anne Marinus.
Diaken: Albertine Hellinga.
Lector: Anneke Wolters.

● Dienst 9.30 donderdag 18 mei a.s. Hemelvaartsdag/ Fryske tsjinst.
Voorganger: Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard.
Collectes: 1e diaconie, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Organist: Bauke Talsma.
Beamer: Oege Visser.
Kindermoment verzorgd door:
Ouderling van dienst: Anne Woudstra.
Diaken: Eelke Dijkstra.
Lector: Christine Deinum.

● Dienst 9.30 zondag 21 mei a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e kerk.
Koster: Kees van der Ploeg.
Beamer: Piet van Althuis.
Kindermoment verzorgd door:  Fokje Schaafsma en Fokje Visser.
Kinderlied:

Onderwerp: Jezus gaat naar de hemel
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Klaas Steegstra.

● Dienst 11.00 zondag 28 mei a.s. Eerste Pinksterdag.
Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driesum.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e kerk.
Koster: Gepke Feddema.
Organist: T. van der Weide.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Petra Westra en Jelkje van der Zwaag.
Kinderlied:

Onderwerp: God belooft zijn Geest.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Henk Rozema.
Lector: Trieny Jilderda.

● Dienst 13.45 zondag 4 juni a.s. Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e Nederlands Bijbelgenootschap, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 4 juni inleveren voor vrijdagmorgen 2 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 60-jarig bruidspaar Br. Ate en Zr. Ytsje Visser-Dijkstra, Mr. Woudstrastrjitte 1. Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Detje Hamersma-Elzinga, Nij Tjaerda 103, Damwâld (84 jaar) en naar Br. Jan Eisma, Joh. Tabesstrjitte 5. (85 jaar) en naar Br. Feije Klopstra, Mr. Hamstrjitte 8. (87 jaar).

Verjaardagen deze week:
14 mei Br. H. Elzinga, Ds. Feitsmawei 18, 9108 NG Broeksterwâld (84 jaar).
16 mei Zr. A. Bijlsma-Kloosterman, Schwartzenbergloane 7, Broeksterwâld. (77 jaar).
26 mei Zr. K. Annema-van der Woude, Tjeerd Nautastrjitte 16, 9108 NJ Broeksterwâld. (75 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pinksterfeest Veenklooster
In weekend van 27 – 28 – 29 mei staat Veenklooster weer in het teken van het Pinksterfeest. Op zaterdag, zondag en maandag staan er vele activiteiten op het programma rondom het thema Amazing Grace. Het is een gevarieerd programma met voor elk wat wils, van jong tot oud. Benieuwd hoe het programma eruit ziet? Zie voor het volledige programma op www.pinksterfeest.com .
Op de grote poster op het publicatiebord in de hal krijgt u ook een goede indruk van alle activiteiten.
Moge ook het Pinksterfeest 2023 voor iedereen die er naar uitziet een vreugdevolle ervaring van God’s Genade worden!

Van de kerkrentmeesters:
Afgelopen week zijn er nieuwe schermen aangebracht voor in de kerk. We willen alle vrijwilligers, maar met name de mannen van het Beamteam, bedanken voor hun inzet. Het was veel werk om alle kabels onder de vloer te plaatsen. Veel oude kabels zijn verwijderd en opgeruimd. Ook de oude schermen en beamers zijn weggehaald.
Mannen, bedankt!

Liturgie: voor de dienst van 14 mei 2023 in de PKN Broeksterwoude. Lezingen uit NBV. Liederen uit OLB.
Welkom
Zingen: Intochtslied Ps. 84: 1 en 2 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer).
Votum en groet.
Zingen: Ps. 84: 6.
Gods leefregels en gebed voor verootmoediging en de Heilige Geest.
Zingen als loflied: Ps. 24: 1 en 3 (de aarde en haar volheid).
Kinderlied
Onderwerp:  Het gouden beeld.
Lezing OT Leviticus 18: 1 t/m 5.
Zingen: Ps. 25: 2 en 4 (Here maak mij Uwe wegen).
Lezen NT Romeinen 8: 18 t/m 23.
Zingen Gez. 120 (Hef op uw hoofden, poorten wijd) 1,2 en 4.
Preek/orgelspel.
Zingen Gez. 281 (Jezus zal heersen ).
Collecten en binnenkomst kinderen met gebedspunten.
Gebed en het Onze Vader.
Zingen: Gez. 75: 13,14 en 15 (U kennen uit en tot U leven).
Zegen en 3 x amen.

● World Servants:
Met enige regelmaat zal de World Servants groep een update over hun voortgang geven. De eerste update leest u op de volgende pagina:

World Servants update 11/05/2023

 

Dit vind je misschien ook leuk...